UW-Fox Valley Logo

Multicultural Services


Multicultural Advisor Rebecca Beringer

Admission Requirements

Financial Aid

Scholarships

Learning Resource Center

Community Resources

MSU Newsletter

Universal Multicultural Association

In English


Nyoo zoo! Lub tsev kawm ntawv qib siab University of Wisconsin - Fox Valley zoo siab txais tos txhua leej txhua tus. Kuv yog tus pab qhuab qhia cov tub ntxhais hluas uas tuaj kawm ntawv hauv no. Kuv lub office nyob rau hauv lub chav Student Affairs.

Yog muaj lus nug, thov hu xovtooj tuaj rau kuv los sis tuaj ntsib kuv pem lub tsev kawm ntawv University of Wisconsin - Fox Valley. Kuv zoo siab yuav pab nej li kuv pab tau. Ua tsuag.

Student Affairs
1478 Midway Road
Menasha, WI 54952
(920) 832-2620